jeudi 16 avril 2015

Sujet type 1: HISTOIRE - Baccalauréat série A-C-D

Sujets types et corrigés pour la préparation du Baccalauréat série A-C-D, MADAGASCAR.

SUJET TYPE 1: HISTOIRE
VERSION FRANCAIS:
Les relations Est-Ouest de 1945-1953. Insister sur les affrontements idéologiques des deux grands et les obstacles menés par les USA  pour freiner l’expansion communiste.

VERSION MALAGASY:
Ny fifandraisan’ny  Tatsinanana sy ny Tandrefana taona 1945-1953. Halalino amin’izany ny fifandonana ara-poto-kevitra teo amin’ny firenen-dehibe roa sy ireo sakana nataon’ny USA Mba hapijanonana ny fielezan’ny Kôminista.