jeudi 7 mai 2015

Sujet type 16 Histoire-Géographie - Baccalauréat série A-C-D Madagascar

SUJET I:   HISTOIRE - Dissertation
La marche à la guerre froide. Insister sur l’organisation politique, économique et militaire des deux blocs après la rupture 1947.


SUJET II: GEOGRAPHIE - Commentaire.
En moins d’un demi-siècle le japon est devenu la deuxième puissance économique mondiale.
Le japon doit cette réussite qui fascine, au dynamisme d’une population nombreuse, bien formée et consensuelle, à une organisation efficace de ses structures industrielle et à des stratégies évolutives.
In – L’organisation de l’espace mondiale collection Magnard 153.

A partir des indications suivantes et de vos connaissances, essayer de commenter ce texte
- Insister par la place du japon dans l’économie  mondiale.
- Expliquer le facteur de la réussite du japon (rôle de la population et de l’état)   
           

LAZA ADINA I: TANTARA - Famoaboasan-kevitra.
Ny firosoana mankany amin’ny ady mangatsiaka. Hazavao amin’izany ireo lamina ara-politika ara-toekarena, ara-tafika nisy teo amin’ny vondrona roa taorian’ny fivakisana tamin’ny 1947.

LAZA ADINA II: JEOGRAFIA - Fanadihadiana tarihin-kevitra
Tsy ampy dimapolo taona akory, dia I japon no laharana faharoa eran-tany eo amin’ny tanjaka ara-toekarena. Nampitolagaga ny fivoaranan’ny japon, antony maro no nahatonga izany, ny fahavitrihan’ny mponina, mpiasa tsara ofana no sady manara-dalàna, fisian’ny lamina sy ny tetika mahomby ho fampandrosoana hatrany ny indostria
Notsoahina avy tamin’ny boky - l’organisation de l’espace mondial, collection Magnard, 153.

Miainga avy amin’ny toromarika etsy ambany sy ny fahalalanao manokana hadihadio ny lahatsoratra ka :
- Lazao ny anjara toeran’I Japon eo amin’ny toe-karena iraisam-pirenena.
- Hazavao ny antoky ny fahombiazan’I Japo  (andraikitry ny mponina sy ny fanjakana).