mercredi 6 mai 2015

Sujet type 7 Histoire - Géographie - Examen baccalauréat série A-C-D

SUJET I: Dissertation - Géographie
Le rayonnement des USA le monde
Analyser principalement :
- La domination économique, politique  et militaire
- La remise en cause suprématie des USA.

SUJET  II: Commentaire de document - Histoire
Extrait de la déclaration  finale de la première conférence de pays non aligné (Belgrade 1961) Le monde ou nous est caractérisé par l’existence de systèmes sociaux différents. Les  pays participants ne considèrent pas. Ces différences constituent un obstacle insurmontable à la stabilisation  du pays, condition qu’il n’y ait pas de tentative de domination et d’ingérences dans les affaires  intérieure des peuple et de Nation (---).Les pays Non –Alignés représentés à la conférence ne prétendent pas créer un nouveau bloc ne peuvent pas constituer un bloc.
ANBAC, hâtier page 90, aout  2000
A partir des indications suivantes, essayer de commenter cet extrait :
- Identifier les objectifs des pays non Aligné.
- Caractériser la position du Non Alignement dans les relations internationales.
- En tenant compte de l’évolution du Non Alignement, pourquoi cette entité n’arrive pas à former un bloc ?

LAZA ADINA 1: Famaboasan-kevitra - Jeografia
Ny fivelaran’i  USA era-tany.
Hadihadio manokana:
- Nyfanjakazakana ara- toekarena, ara-politika, ara-tafika.
- Ny tsy fanekena ny maha-faratampony an’I USA.
LAZA ADINA 2: Fanadihadiana tarihi-kevitra - Tantara
Sombin’ny fanambarana farany tamin’ny fivorina voalohan’ ireo tany tsy momba ny atsy sy ny aroa (Begrade 1961)
Ny tontolo izay iainantsika dia miavaka noho ny fisian’ireo rafitra ara-piaraha-monina mifanohitra. Ireo firenena mpandray anjara dia tsy mihevitra akory fa ireo fifanoherana ireo no vato misakana tsy ialana amin’ny famerenana amin’ny laoniny ny fandriam-pahalemana, raha tsy misy fikasana amin’ny fanjakazakana sy fitsabahana amin’ny raharahan-tokatranon’ireo vahoaka sy ireo firenena (----).
Ireo tany tsy momba ny atsy sy ny aroa indray anjara tamin’ny fivorina dia tsy mieritreritra ny hamorona vondrona iray vaovao no sady tsy afaka hanangana vondrona iray akory.
 ANABAC, hatier ,pejy , faha -90, Aout 2000
Amin’ny alalan’ireto tondrozotra manaraka ireto, ezaho hadihadiana io tahiri-kevitra io:
- Fantaro ireo tanjon’ny tany tsy momba ny atsy sy aroa.
- Omeo ny toerana misy ny firenena tsy momba ny atsy sy ny aroa eo amin’ny fifandraisana iraisam-pirenena.

Raha heverina amin’ny fivoaran’ny hetsiky ny tany tsy momba ny atsy sy aroa, nahoana io rafitra io no lazaina fa tsy mahavita manangana vondrona iray akory?