mardi 5 mai 2015

Sujet type Géographie - Examen CEPE a Madagascar

 GEOGRAPHIE - CEPE MADAGASCAR

1. a)- J’encadre la longueur des Madagascar:
Ataoko ao anaty mahitsijoro ny refin’ny morontsirak’i Madagasikara:
5000km                   424km                   600km                  1 600km
b) je complète la phrase / Fenoiko ny fehezanteny:
Le plus grand lac de Madagascar est  --------
Ny farihy lehibe indrindra eto Madagasikara  --------------

2) Je complète le tableau / Fenoiko ny fafana.
Climat tropical /toetrandro  tropikaly
                      Zone / faritra
Semi-humide/Mandomando
        ------------------------------
      -------------------------------------
          Est /Antsinana
Semi-aride /somary karakaina
            -----------------------------
 D’altitude /amin’ny toerana  avo
            -----------------------------
3) Je relie par le flèches l’organisation et son rôle. /Ampifandraisiko amin’ny alalany tsilo ny fikambanana sy ny andraikiny.

      OMS              Pour la paix mondial/Ho an’ny fandriampahalemana eran-tany
      ONU              Pour la santé publique /Ho an’ny fahasalamam-bahoaka
      FAO              • Pour la nourriture et développement/Ho an’ny sakafo sy ny fandrosoana
4) J’écris vrai(V) ou faux (F) dans le rectangle /Soratako marina (M) na diso (D) ny ao anaty mahitsizoro.
a)les feux de brousse entrainent la dégradation/de l’environnement.
Ny doro-tanety no mahatonga ny fahasimban’ny tontolo iainana.

b) L’exode rural est le déplacement des habitats de la ville vers la campagne.
Ny fifindra-monina an-drenivohitra dia ny fifindran ‘ny mponina an-drenivohitra.

c) L’Asie est un continent.
Azia dia kaontinanta
                                                                      
5) Je place sur carte de Madagascar:
Apetrako eo amin’ny saritanin’i  Madagasikara:
              - Ville d’Atsiranana/Ny tanàn-dehiben’Atsiranana
              - La RNI (route nationale n° 1) avec une ville de passage. /
                 Ny lalam-pirenena voalohany miaraka amin’ny tanàna lehibe iray
               - Le plus long fleuve de Madagascar
                 Ny renirano lava indrindra eto Madagasikara.