vendredi 10 juillet 2015

Kabary fangatahana ny hidiran’ny Zatovovavy

Mpangataka: Tompokolahy sy tompokovavy
- Raha midona hono ny oran’Akaratra
- Vaky tsipelika ny anjafy
- Raha mipaika ny oram-pitiavana
- Mitsanga-mitoetra ny tia sy ny manina

Isika rehetra eto, toa miramirana avokoa, fa i njato kosa toa manirery sy toa maloka endrika be ihany. Koa raha sitrakareo re tompoko mba ento miditra amin’izay ny zatovovavy, fa efa tena sasa-miandry ny zatovolahy.