dimanche 12 juillet 2015

Ohabolana sy oha-pitenenana mikasika ny Hitsiny

- Ratrema WILLIAME, riba sy lohahevitra, tak 75:
“ Ny mpitondra fanjakana no mamaritra amin’ny alalan’ny didy aman-dalàna (….)  ny atao  hoe  rariny « Voafetra » na « hitsiny » izay mifanaraka amin’ny fitsipika ajorony fahitsiny » 
Vokatry ny fampiharana ny hitsiny: lanja
- Miteraka filaminana
- Fanajana ny rariny hafa, ny zon’ny hafa
- Fandrosoana – manamafy orina ny fihavanana
- Firindrana – manosika ny olona mba hifanaja sy hifanomehasina
Ny vokatra ratsy:
- Ny fiononana
- Ny fanararaotana :-manjakazakany matanjaka ka mitondra fijaliana ny madinika- ny tsindry hazolena ataon’ny manam-pahefana na ny sokajin’olona mahefa ny panam-pahefana
Ny toetry ny hitsiny:
- Miova isakin’ny fiaraha-monina na manaraka ny tantara
- Iarahan’ny rehetra mahalala fa tsy mila tadiavina
- Tsy arahin’ny rehetra na dia tsy fantatra aza (tsy misy olona azo raisina ho tsy mahafantra ny lalàna )raha tsy nahalala azy dia meloka raha nandika izany
Ny atao hoe tsy manao ny hitsiny dia:
- Manao varo-maizina
- Ireo mivily lalana, mania, tsy manaraka ny fomba tsara aton’ny be sy ny maro
- Ireo mihoa-pefy
Ny hitsiny mifanohitra amin’ny hoe meloka dia:
- Ny hitsiny dia tsy miangatra, tsy makany anjaran’ny sasany, tsy mampiasa teti-dratsy amin’ny fitondrana ny fiainana ary ireo manao ny marina
Ny liana ny hitsiny eo amin’ny fiainana:
- Entina manohitra ny fanodikodinana ny rariny ho an’ny tombo-tsoa manokana
Ny teny sy ny andian-teny ary fomba fiteny:
a) Hitsi-po: tsy miolakolaka tsy miatsara velatsihy. Hitsin-dalana: lalana akaiky indrindra tsy mivilivily.
b) Ankatsirano : tsy an-kifonofonona an-kanafinafinafa am-pahatsorana
c) Mahitsy fanahy : mahitsy saina,  marina
d) Ankitsiloha : tsy misy olakolaka, am-pahatsorana
OHABOLANA mikasika ny hitsiny:
- “Ny omby matin’ny taviny, hazo matin’ny hitsiny”
- “Aza manao bingo manao matso fa mandeha amin’ny hitsiny”
- “ Izay manondro lalà-mahitsy mamindra aina”
- « Ny heloka nilaozana tonga hitsiny fa ny rariny hitompoana tonga raiben-keloka
- “Izay manao ny rariny manao ny hitsiny”
- “Tezitra alohan’ny rariny ka tsy misy hasiana ny hitsiny”
- “Zatra lalan-dririnina ka fahavatra avy no manao hitsin-dalana
Tenina Mpanoratra mikasika ny Hitsiny:
- Joseph RAKOTONIRAINY , Ny tsaran’ny razantsika, tak 22:
“Aza malady tezitra ambony ihany fa raha tezitra alohan’ny rariny tsy misy asiana ny hitsiny”.
- RATREMA Willame @ riba sy lohahevitra:
“Izay mifanaraka amin’ny fitsipika no hitsiny ary izay tsy mifanitsy amin’izay no heloka”
- RANDRINJOMANANA  Olivier in singan-kevitry ny mpandinika tak 30:
“Dingana tsy maintsy andalovana hanatanterahana hitsiny ny famantarana ny marina sy ny rariny.”