vendredi 13 juillet 2018

Sujet BAC Histoire-Géographie série C-D Année 2005 à Madagascar

GEOGRAPHIE: Dissertation

Au Japon, les handicaps sont surmontés et les atouts renouvelés. Expliquer et développer.

HISTOIRE: Commentaire de document (bac série A session 2013)

L’émancipation des peuples dépendants
La décolonisation débute dès 1945. A la faveur de la guerre les mouvements nationalistes profitent de l'affaiblissement des métropoles européennes et demandent la reconnaissance de leurs revendications.
L’hostilité des Etats-Unis ou de l’U.R.S.S à la colonisation, la création d’un organisme comme l’ONU sont par ailleurs autant d’éléments favorables à l’émancipation des peuples dominés (…)
(In: Histoire Terminale, Collection J. Le Pellec p: 193.)
Commentez ce document à l’aide des directives suivantes:
- Expliquez que l’affaiblissement des métropoles est à l’origine de la décolonisation.
- Pourquoi les Etats-Unis et l’U.R.S.S sont favorables à la décolonisation?
- Quel est le rôle de l’O.N.U dans la décolonisation ?
JEOGRAFIA: Famoaboasan-kevitra
Any Japana, dia ihoarana hatrany ny olana aman-tsakana ary havaozina hatrany ihany koa ireo hery ananana nahitam-pahombiazana. Hazavao ary fakafakao.
TANTARA: Fanadihadiana tahirin-kevitra
Ny fanafahana ireo vahoaka voageja.
Niantomboka tamin’ny 1945 ny fanafoanana ny fanjanahantany. Ny fahosan’ny renivohitra erôpeanina vokatry ny ady no nahafahan’ny vondron’ny tia tanindrazana nanararaotra sy nangataka ny hankatoavana ny fitakiana nataony.
Ny fankahalan’i Etazonia na ny Firaisana Sôvietika ny fanjanahantany, ny fananganana fikambanana toy ny « Firenena Mikambana » no anisan’ireo toe-javatra nampahomby ny fanafahana ny vahoaka voageja.
(Nalaina tao amin’ny: Histoire Terminale, Collection J. Le Pellec p: 193.)
Hadihadio ity tahirin-kevitra ity ary ampiasao amin’izany ireto tari-dalana manaraka ireto:
- Hazavao fa ny fahaosan’ireo renivohitra erôpeanina no anisan’ny loharanon’ny fanafoanana ny fanjanahantany.
- Nahoana i Etazonia sy ny Firaisana Sôvietika no nankasitraka ny fanafoanana ny fanjanahantany?
- Inona no anjara asan’ny Firenena Mikambana teo amin’ny fanafoanana ny fanjanahantany?


Aucun commentaire:

Publier un commentaire