vendredi 13 juillet 2018

Sujet BAC Histoire-Géographie série C-D Année 2011 à Madagascar

Sujet I: Géographie – Dissertation
Les Etats-Unis et le Japon, deux puissances différentes.
Faites une étude comparative sur les points suivants :
- L’agriculture
- L’industrie
- Le commerce
Sujet II: Histoire – Commentaire
La détente de 1962-1975
Au cours des années 60, le monolithisme des deux blocs tend à s’effriter, les deux supergrands amorcent une négociation sur le plan commercial et se rapprochent pour limiter la course aux armements. C’est la détente. Cet esprit nouveau n’exclut pas la confrontation particulièrement aiguë dans le long conflit Vietnamien, elle reste une donnée permanente dans les relations internationales.
(In collection GREGH, Terminales  ABCD/Histoire du monde de 1939 à nos jours, Page:128.)
Commentez ce document à partir des indications suivantes:
- Analysez les causes de l’effritement du monolithisme des deux blocs au cours des années 60.
- Montrez les aspects de la détente dans les domaines commercial et militaire. 
Laza adina I: Jeografia – Famoaboasan-kevitra
I Etazonia sy Japon, tanjaka roa samy hafa.
Ataovy ny fampitahàna miainga amin’ny fanadihadiana ireto teboka ireto: 
- Ny fambolena
- Ny indostria
- Ny varotra
Laza adina II: Tantara – Fanadihadiana tahirin-kevitra
Ny fileferana 1962 -1975
Hatramin’ny taona 60, dia nihena tsikelikely ny rindrim-bato nampisaraka ny vondrona roa, nanomboka nanao fifanarahana ara-barotra sy nifanatona ny ngeza roa tonta mba hamerana ny fifaninanana eo amin’ny famoronana fitaovam-piadiana. Izany no atao hoe fileferana. Io toe-tsaina vaovao io anefa dia tsy nanafoana ny fifandonana mahery vaika nandritry ny adin’ny Vietnamiana, izay nijanona ho lonilony hatrany teo amin’ny fifandraisana iraisam-pirenena.
(In collection GREGH, Terminales  ABCD/Histoire du monde de 1939 à nos jours, Page:128.)
Hadihadio io tahirin-kevitra io ka:
- Diniho ireo anton-javatra niteraka ny fihenan’ny rindrim-bato mampisaraka ny vondrona roa tao anatin’ny taona 60.
- Asehoy ny endriky ny fileferana teo amin’ny lafiny ara-barotra sy ara-tafika.

Aucun commentaire:

Publier un commentaire