vendredi 13 juillet 2018

Sujet BAC Histoire-Géographie série C-D Année 2001 à Madagascar

Premier groupe:
1) Question obligatoire: Histoire
L’organisation économique et militaire du bloc communiste.
2) Dissertation: Géographie
Le développement industriel des Etats-Unis est le résultat des conditions naturelles favorables et de l’efficacité de l’organisation humaine. Expliquez.
Deuxième groupe:
1) Question obligatoire: Géographie
Complétez la carte en indiquant sur la légende les différents types de climat des Etats-Unis. 
2) Dissertation : Histoire
Le bilan de la seconde guerre mondiale et le rôle des Etats-Unis dans l’organisation de la paix et la reconstruction. Expliquez.
Sokajy  I:
1) Fanontaniana tsy maintsy valiana: Tantara.
Ny lamina ara-toekarena sy ara-tafika teo amin’ny vondrontany kominista.
2) Famoaboasan-kevitra: Jeografia.
Ny fandrosoan’ny indostria amerikana dia vokatry ny fahatsaran’ny zava-misy ara-boajanahary sy ny fahombiazan’ny fandaminana nentin’ny olona. Hazavao.
Sokajy II:
1) Fanontaniana tsy maintsy valiana : Jeografia.
Fenoy ity sarintany ity ka apetraho eo amin’ny maribolana ny karazana toetany misy any Etazonia.
2) Famoaboasan-kevitra : Tantara.
Ny tombambokatry ny ady lehibe faharoa sy ny anjara noraisin’i Etazonia teo amin’ny fandaminana ny fandriampahalemana sy ny asam-panarenana. Hazavao.                               
                                                                      

Aucun commentaire:

Publier un commentaire